De interim manager, uw gids in moeilijke tijden
Verandering : Crisis of kans?
  

Verandering , herstructurering, vernieuwing…deze termen doen bij veel managers de alarmbel afgaan. Gewoontes doorbreken zijn nu eenmaal niet eenvoudig, niet op persoonlijk vlak en ook niet op professioneel gebied. Dikwijls echter heeft deze, soms moeizame, herstructurering veel voordelen op lange termijn:


  •  Door een herverdeling van taken binnen het bedrijf zal de productiviteit vaak toenemen.
  • Een duidelijke afbakening van de taken binnen de organisatie zorgt ervoor dat iedereen precies weet wat hij/ zij moet doen. Dit leidt tot een grotere tevredenheid onder de werknemers en zorgt ook voor een stijging van de productiviteit.
  • Soms maken een crisis of een andere herstructurering duidelijk dat sommige mensen niet binnen het bedrijfsprofiel passen en dus beter de organisatie verlaten. Dit is vaak hard, maar werken met geschikte werknemers zal het rendement van uw bedrijf zeker laten stijgen.
  • Tijdens een verandering of een doorlichting van een bedrijf wordt ook vaak duidelijk dat er , in de loop van de jaren, sterk is afgeweken van de oorspronkelijke core business. Soms is het beter om een aantal taken te ‘outsourcen’ , zodat u zich weer op de essentie kan concentreren. Het is echter evengoed mogelijk dat u ontdekt dat een bepaalde nevenactiviteit die uw organisatie in de loop van de jaren is gaan uitvoeren veel winstgevender blijkt te zijn dan u aanvankelijk dacht. Misschien is het wel tijd om u volledig op dit deelgebied te concentreren en uw core business aan andere organisaties over te laten.

  
Zoals u kan zien kan een verandering of herstructurering een grote invloed hebben op uw uiteindelijke winst, c.q. verwezenlijking van uw doelstelling. Een hoger rendement, welk management team droomt er niet van? Maar, juich niet te vroeg: een slecht aangepakte verandering of herstructurering zal uw bedrijf in een neerwaartse spiraal brengen die kan leiden tot grote verliezen of zelfs faillissement. De manier waarop u een herstructurering, een doorlichting of crisis aanpakt is van cruciaal belang, dit kan immers het verschil maken tussen groei of faillissement. Precies op die cruciale momenten is het van het grootste belang dat u een beroep kan doen op een ervaren gids die u veilig door de woelige wateren van vernieuwing en verandering kan leiden.

  
Wat kan de interim manager voor u betekenen?
 

Takenpakket

Voor heel wat mensen is het niet helemaal duidelijk wat een interim manager precies doet. Velen zien hem nog steeds als een soort van superheld die wordt ingehuurd als laatste redmiddel, om een bedrijf uit een zware crisis te halen. Logisch, want het interim management heeft zijn wortels in het crisismanagement. Vandaag de dag is het takenpakket van de interim manager echter gevoelig uitgebreid. Gezien de brede waaier van opdrachten die hij op zich neemt, is het niet verwonderlijk dat de interim manager over heel wat competenties moet beschikken. Het is evident dat een interim manager over uitstekende manager skills moet beschikken,daarnaast moet hij ook  goede communicatieve en analytische vaardigheden bezitten zodat hij de problemen kan herkennen, analyseren, oplossen en op een duidelijke, efficiënte manier naar het bedrijf kan communiceren.
 

Wanneer is het aangewezen een beroep doen op een interim manager?
           


Afhankelijk van de situatie waarvoor u de interim manager aanwerft zal u samen met hem bespreken wat u precies van hem verwacht. Gaat het om het oplossen van een crisis, het doorvoeren van een fusie of wil u uw bedrijf performanter maken? Naar aanleiding van dit gesprek gaat de interim manager aan de slag: hij zal de bedrijfsstructuur bekijken, nagaan waar de krachten en de zwaktes van uw organisatie zitten, met personeel en management spreken en, waar nodig, ook mensen herpositioneren binnen het bedrijf of, indien het echt niet anders kan, ontslaan.
        

U heeft net gelezen dat het takenpakket van de interim manager zeer uitgebreid is. In welke concrete situaties kan u nu best een beroep doen op de expertise van de interim manager?
  

In het kader van overbruggingsmanagement :

De interim manager neemt dan de lege stoel in van iemand die gedurende langere tijd afwezig is, bv. door ziekte of zwangerschap. Door overbruggingsmanagement slaagt het bedrijf erin  om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 

Ook bij het doorvoeren van structurele veranderingen kan een interim manager worden ingeschakeld. Het gaat hier meestal om ingrijpende veranderingen zoals fusies, overnames, beleidswijzigingen en herstructureringen. Dikwijls stoten deze veranderingen op heel wat tegenstand en bezwaren, zowel vanuit het management zelf als vanuit het personeel. Om deze veranderingen toch vlot te laten verlopen is het inschakelen van een interim manager onontbeerlijk.
  

Verder  kan er ook beroep gedaan worden op de interim manager als er zich een crisis voordoet binnen uw bedrijf. Crisis management is dus maar een klein onderdeel van het uitgebreide takenpakket van de interim manager. Dikwijls wordt hij daarom ook transitie manager genoemd.
  

Maar ook als er zich geen crisis of grote verandering aandient kan uw organisatie wel - varen bij het inschakelen van een interim manager. Door uw bedrijf op tijd en vroeg tijdig te laten doorlichten, kan u dikwijls tijdig bijsturen zodat ernstige problemen voorkomen kunnen worden. Of vraagt u zich als manager, directeur, ondernemer af of een iets ander plan van aanpak u misschien een grotere winst kan opleveren? Ook in dit geval is de interim manager de man die u kan bijstaan met raad en daad.
  

Voordelen van het inschakelen van een externe expert


Wellicht heeft u zich bij het lezen van voorgaande beschrijving van het takenpakket van de interim manager afgevraagd waarom uw eigen management team deze veranderingen niet kan doorvoeren, wie kent er immers uw bedrijf beter dan zij? Om uiteenlopende redenen, die wij hieronder voor u opgesomd hebben, is het echter ten zeerste aan te bevelen de veranderingen in handen te leggen van een externe expert :
 

  1. Snelheid : door zijn uitgebreide ervaring en expertise kan de interim manager onmiddellijk aan de slag, eigen personeel moet nog eerst opgeleid worden. Zeker in geval van crisis is het noodzakelijk snel en efficiënt te reageren, de gevolgen voor uw bedrijf kunnen anders desastreus zijn!  
  2. Expertise: door zijn ervaring in verschillende branches en sectoren beschikt de interim manager over een zéér uitgebreide kennis. Dikwijls heeft hij door zijn ervaringen een frisse, andere kijk op uw bedrijf en kan hij zorgen voor de aanbreng van zeer interessante know – how die voor u en uw bedrijf in de toekomst van onschatbare waarde kan zijn.  
  3. Objectiviteit: De interim manager lijdt niet aan bedrijfsblindheid en kan makkelijker een objectief oordeel vellen, zowel over de bedrijfsstructuur als over de werknemers en het management team ( hij kan dus makkelijker kritiek geven en zogenaamde “onpopulaire” maatregelen treffen).  
  4. Bedrijfscontinuïteit: TME’s ( Transition Management Executives) coachen en begeleiden uw personeel ter plaatse. Zij houden rekening met uw specifieke wensen en uw bedrijfscultuur en ze brengen nieuwe know-how in uw organisatie.  
  5. Kostenefficiëntie: Als hoogopgeleide professional handelt de TME snel en efficiënt. Het zal uw bedrijf veel meer tijd en geld kosten indien u intern iemand moet opleiden of indien uw bedrijf door bepaalde crisissen of veranderingen grote verliezen lijdt of zelfs failliet gaat.